Στου Απελλή (17’), Ι. Σαράντου, Δέσποινα Βέρρη, Εσπερινό Γυμνάσιο Μυτιλήνης με Λυκειακές Τάξεις, HNH
 
 
H ιστορία ενός καφενείου που ίδρυσε ο Απελλής Ψύχας, πρόσφυγας στη
Μυτιλήνη κατά τον πρώτο διωγμό (1914).